Spring框架Jar包的功能说明及导入依赖关系

with 0 comment

Spring框架提供了大量的Jar包,了解Jar包的功能和依赖关系可以正确的导入Jar包到应用中去,同时可以减少不必要的Jar包占用运行空间

核心Jar包

spring-beans.jar

spring-core.jar

spring-context.jar

应用Jar包

依照Jar包应用首字母排序,基本涵盖常见常用的部分。

spring-aspects.jar

spring-aop.jar

spring-agent.jar

spring-context-support.jar/spring-support.jar

spring-dao.jar

spring-expression.jar

spring-hibernate.jar

spring-instrument.jar

spring-instrument-tomcat.jar

spring-ibatis.jar

spring-jdbc.jar

spring-jms.jar

spring-jmx.jar

spring-jca.jar

spring-jdo.jar

spring-jpa.jar

spring-mock.jar

spring-messaging.jar

spring-orm.jar

spring-oxm.jar

spring-portlet.jar

spring-remoting.jar

spring-test.jar

spring-tomcat-weaver.jar

spring-toplink.jar

spring-tx.jar/spring-transaction.jar

spring-web.jar

spring-webmvc.jar

spring-web-portlet.jar/spring-webmvc-protlet.jar

spring-web-servlet.jar

spring-web-struts.jar

spring-websocket.jar

依赖关系

没有列出所有jar的依赖关系,着重关系常见jar关系,部分依赖属于外部依赖。

Eclispe有个插件叫ClassPath Helper可以帮你找找所依赖的类。

spring-aop.jar

spring-beans.jar

spring-core.jar

spring-context.jar

spring-dao.jar

spring-hibernate.jar

spring-jdbc.jar

spring-mock.jar

spring-orm.jar

spring-remoting.jar

spring-support.jar

spring-web.jar

spring-webmvc.jar

外部依赖

以下外部依赖在依赖关系中多数已出现。

aopalliance.jar

aspectjweaver.jar

commons-collections.jar

commons-dbcpjar

commons-pool.jar

standard.jar

Comments are closed.